Polska Grupa Eksploracji Procesów

Celem Polskiej Grupy Eksploracji Procesów jest promocja i rozwój badań naukowych prowadzonych w Polsce w dziedzinie eksploracji procesów (ang. process mining) i dziedzin powiązanych. Grupa ma także na celu promowanie praktycznych zastosowań eksploracji procesów i kształcenie w tym zakresie. Szczegółowymi celami Grupy są:

  • tworzenie forum dyskusji, koordynacji działań i wymiany informacji wewnątrz społeczności naukowej i poza nią,
  • tworzenie warunków do powstawania nowych pomysłów badawczych i inicjatyw,
  • zwiększanie zainteresowania metodami eksploracji procesów wśród pracowników naukowych i praktyków biznesowych,
  • dążenie do efektu synergii przez zaangażowanie większej liczby pracowników naukowych i praktyków biznesowych w rozwój koncepcji eksploracji procesów.

Polska Grupa Eksploracji Procesów jest otwarta dla wszystkich naukowców, nauczycieli akademickich, praktyków biznesowych działających w Polsce i aktywnie zajmujące się zagadnieniami eksploracji procesów. Zapraszamy organizacje takie jak uniwersytety, ośrodki badawcze, firmy do włączenia się w działania Polskiej Grupy Eksploracji Procesów.

Eksploracja procesów

Eksploracja procesów jest dziedziną wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.

Na eksplorację procesów składają się metody (automatycznego) odkrywania modeli procesów biznesowych (budowanie modeli procesów na podstawie dzienników zdarzeń), weryfikowania procesów biznesowych (analiza odchyleń w wykonaniach procesów przez porównywanie modeli i dzienników zdarzeń), analiza sieci społecznej/analiza organizacyjna, automatyczne budowanie modeli symulacyjnych, predykcja i rekomendacje działań oparte na danych historycznych.

Działalność

Polska Grupa Eksploracji Procesów skupia się na następujących czynnościach:

  • rozwój nowych metod eksploracji procesów,
  • udział w międzynarodowych badaniach z zakresu eksploracji procesów lub dyscyplin powiązanych,
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu eksploracji procesów, organizacja konferencji i seminariów,
  • promocja praktycznych zastosowań istniejących metod eksploracji procesów,
  • poszukiwanie nowych obszarów wykorzystania metod eksploracji procesów,
  • promowanie idei eksploracji procesów wśród praktyków biznesowych i społeczności akademickiej.

Powstanie

Grupa została utworzona przez Dariusza Dwornikowskiego, Zbigniewa Paszkiewicza, Willy'ego Picarda i Andrzeja Stroińskiego we wrześniu 2013 roku.

Działalność Polskiej Grupy Eksploracji Procesów jest wspierana przez Politechnikę Poznańską udostępniającą niezbędną grupie infrastrukturę.

pp